بهین رایانه نقشینه

لوگو شرکت بهین رایانه نقشینه
  • \براکت دستگاه دما و رطوبت رک مونت
  • براکت نگهدارنده رک مونت، براکت دما و رطوبت اتاق سرور
  • براکت رک مونت دستگاه ECS100W

براکت رک مونت A-RB100

در محیط‌های گوناگون که دارای رک هستند می‌توان از براکت رک مونت A-RB100 استفاده نمود. این براکت جهت سهولت قرار‌گیری دستگاه‌های دما و رطوبت آنلاین، پایش و کنترل دما و رطوبت و سنجش آنلاین دود و حرارت در داخل رک‌ها طراحی شده است. با استفاده از براکت نگهدارنده می‌توان دستگاه‌های فوق را در یک یونیت رک جانمایی نمود. در اتاق سرور و دیتاسنترها به دلیل اهمیت کنترل پارامترهای دما، رطوبت، دود و ... می‌توان با قرار دادن هر یک از این سنسورها در داخل رک نسبت به کنترل پارامترهای فوق اقدام نمود.

موارد استفاده براکت رک مونت A-RB100:

  • دستگاه آنلاین دماو رطوبت ECS100
  • دستگاه پایش و کنترل دما و رطوبت آنلاین ECS100W
  • دستگاه سنجش آنلاین دود،حرارت، تشخیص حرکت و غیره DS100

قابلیت‌های عمومی براکت رک مونت:

براکت رک مونت در مراکزی مانند اتاق سرور، دیتاسنتر و تمام محیط‌هایی که دارای رک هستند قابل استفاده است. این براکت به عنوان نگهدارنده دستگاه های دما و رطوبت و تشخیص دود در داخل رک‌ها طراحی شده است. به دلیل وجود تجهیزات ارزشمند در داخل رک‌ها پایش پارامترهای دما و رطوبت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قرار دادن سنسورهای دما و رطوبت در داخل این براکت استفاده از دستگاه‌های سنجش را تسهیل می کند. براکت رک مونت به گونه‌ای طراحی شده که در داخل یک یونیت رک قرار می‌گیرد.

مزایای استفاده از براکت رک مونت:

  • قابلیت قرارگیری در داخل یک یونیت رک
  • ‌سهولت استفاده دستگاه‌های ECS100، ECS100W و DS100

مدل:

  • A-RB100

دستگاه های قابل استفاده: